Όροι Χρήσης


H Magictoys μεριμνά ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Εντούτοις, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη και δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα μέχρι σήμερα. Αυτό, επίσης, εφαρμόζεται και για τις ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω της παρούσας. Ομοίως, η Magictoys δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Η Magictoys διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Η Magictoys δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία που να απορρέει από την χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας. Κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση δεν υπάρχει μεταξύ της Magictoys , του χρήστη της ιστοσελίδας και τρίτου μέρους.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Magictoys προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο. Η αντιγραφή των πληροφοριών ή των στοιχείων, ιδιαίτερα η χρήση κειμένων, τμημάτων των κειμένων ή υλικά γραφικών, προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της Magictoys . Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της Magictoys διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.


Τελευταία τροποποίηση 07.09.2017